• Bản nâng cấp phần mềm đầu thu GBSHD T252 Zapper version R1197 release ngày 08/09/2016

  • Bản nâng cấp phần mềm đầu thu GBSHD T252 Zapper version R1185 release ngày 11/08/2016

  • Bản nâng cấp phần mềm đầu thu GBSHD T252 Zapper version R1183 release ngày 09/08/2016

  • Bản nâng cấp phần mềm đầu thu GBSHD T252 version R1158 release ngày 23/06/2016

  • Bản nâng cấp phần mềm đầu thu GBSHD T252 version R1155 release ngày 26/05/2016

  • Bản nâng cấp phần mềm đầu thu GBSHD T252 version R1125 release ngày 02/03/2016

Top